Hubungi kami +62218763609

Syekh Ali Jum'ah Bicara Islam Seputar Aqidah, Akhlak, Fiqih, Tasawuf, Bid’ah, dan Problematika Kontemporer

Rp105.000
Penulis Prof. Dr. Ali Jum'ah
Penerjemah M. Farid Wajdi
Editor Bagus Irawan, Kunti Zulva Russdiana Dewi
Kategori Fikih & Ibadah
Halaman 272
Kertas HVS
Jenis Cover Soft
ISBN 978-602-1361-78-8
Berat 331 gram
Dimensi 14,8 x 21 cm

Di Indonesia belakangan ini, terjadi fenomena memprihatinkan bila terjadi perbedaan pendapat dalam paham keagamaan. Hal ini diperparah oleh keadaan dengan munculnya paham keagamaan yang lebih fokus dalam membahas perkara khilafiah daripada pembahasan akhlak sehingga terjadi benturan-benturan sosial pada masyarakat yang sangat mengkhawatirkan.

Fokus paham ini terhadap kontraversi fiqih membuat mereka mendapat peminat yang banyak khususnya orang-orang yang haus akan kebenaran dalam pengamalan ibadah. Doktrin yang ditanamkan bahwa sebaik-baik manusia dalam melaksanakan ibadah harus sesuai dengan al-Qur’an dan Sunnah, menjadi bius yang kuat sehingga dimensi akhlak menjadi suatu yang dikesampingkan pada aliran ini. Merasa paling benar, merendahkan pendapat orang lain, menuduh tanpa memahami keadaan kultur masyarakat, menjadi momok yang membahayakan bagi kelangsungan dakwah Islam dan persatuan umat.

Kehadiran buku Syekh Ali Jum’ah Bicara Islam ini bisa menjadi literatur yang menyejukkan. Sejumlah persoalan khilafiah yang selama ini diperdebatkan akan dibahas tuntas dalam buku ini. Kapasitas keilmuan Syekh Ali Jum’ah sebagai guru besar Al-Azhar dan mufti Mesir tak diragukan lagi. Buku ini disajikan dalam bentuk tanya jawab. Dalam setiap jawaban disajikan dalil-dalil Al-Qur’an dan Sunnah sebagai landasan utama.

 

DAFTAR ISI

 

DAFTAR ISI ~ VII

Pengantar  Penerbit ~ xiii

MUKADIMAH ~ xv

 

BAB 1 PROBLEMATIKA SEPUTAR ISLAM DAN AKIDAH ~ 1

Pasal I HAKIKAT RISALAH ISLAM ~ 2

 

1. Kedudukan Risalah Islam ~ 2

2. Islam adalah Agama Semua Nabi ~ 6

3. Islam Menakjubkan Akal Pikiran Manusia ~ 10

4. Kerusakan Moral Umat Islam Penyebab Rusaknya Kehidupan ~ 19

5. Kedudukan Akhlak dalam Islam ~ 21

6  Makna Ungkapan Thûbâ liman Syaghalahu ‘Aibuhu ‘an ‘Uyûbinnâs dan ungkapan Yabshuru Ahadukum ­al-Qadzâta fî ‘Aini Akhîhi wa Yunsi al-Judz’a fî ‘Ainihi ~ 23

7. Makna Ungkapan al-Isnâdu min ad-Dîni ~ 26

8. Makna Kalimat Lâ Taf’al dalam Syariat Islam ~ 27

9. Islam Tidak Menzalimi Perempuan dalam Pembagian Harta Warisan ~ 30

10. Hakikat Poligami ~ 36

11. Suami Tidak Boleh Memukul Istri ~ 38

12. Islam Membolehkan Bergaul dengan Non-Muslim ~ 40

13. Islam Melarang Seorang Khatib Perempuan ~ 44

14. Seorang Anak Tidak Boleh Menaati Ayahnya untuk Menceraikan Istrinya ~ 48

15. Orang Tua Tidak Boleh Memaksa Anaknya untuk Menikah dengan Orang yang Tidak Mereka Cintai ~ 51

16. Menjelaskan Tentang Peraturan Hukum Islam ~ 55

17. Perbedaan Antara Ulama Al-Azhar dengan Ulama Syi’ah ~ 62

18. Islam Memberikan Kebebasan Beragama ~ 64

19. Islam Bukan Agama Teroris ~ 68

20. Agama Islam Tidak Disebarkan dengan Pedang ~ 73

21. Demokrasi dalam Islam ~ 78

22. Hukum Khitan Perempuan ~ 82

23. Akad Jual Beli di Negara Non-Muslim ~ 84

 

 

Pasal II FATWA YANG BERKAITAN DENGAN PERMASALAHAN AKIDAH ~ 89

 

24. Makna Lâ Ilâha Illallah ~ 89

25. Rahasia Penggabungan Dua Kalimat Lâ Ilâha Illallah dan Muhammad Rasûlullah ~ 90

26. Seorang Beriman Tidak Akan Sibuk dengan Selain Allah ~ 92

27. Beriman Kepada Malaikat ~ 93

28. Beriman Kepada Kitab-Kitab Allah ~ 97

29. Beriman Kepada Para Rasul ~ 102

30. Beriman Kepada Hari Akhir ~ 105

31. Beriman Kepada Qada' dan Qadar ~ 109

32. Memahami Takdir Allah ~ 112

33. Siapakah Mereka yang Beraliran Asy’ari ~ 115

 

BAB 2 PERMASALAHAN YANG BERKAITAN DENGAN NABI MUHAMMAD DAN DASAR-DASAR FIQIH ~ 123

Pasal I FATWA YANG BERKAITAN DENGAN KEDUDUKAN DERAJAT NABI MUHAMMAD ~ 124

 

34. Cinta Kepada Nabi ~ 123

35. Muhammad Makhluk yang Paling Mulia ~ 126

36. Jika Tidak Ada Muhammad, Maka Tidak Ada Alam ~   127

37. Muhammad adalah Cahaya ~ 130

38. Nur Muhammad ~ 131

39. Bertawasul dengan Nabi ~ 133

40. Pentingnya Mencintai Keluarga Nabi ~ 137

41. Mimpi Melihat Nabi Muhammad ~ 139

42. Hukum Merayakan Maulid Nabi Muhammad ~ 145

43. Orang Tua Muhammad Bukan Orang Musyrik ~ 151

44. Kebolehan Tawasul Setelah Nabi Wafat    158

45. Hukum Ziarah Kubur ~ 163

46. Nabi Muhammad Hidup di Dalam Kuburnya ~ 165

47. Hukum Ziarah Kubur ke Makam Keluarga Nabi ~ 169

 

 

Pasal II PERMASALAHAN YANG BERKAITAN DENGAN PEMAHAMAN DASAR ILMU FIQIH YANG DIPERSELISIHKAN ~ 171

 

48. Perbedaan Pendapat Ulama dalam Masalah Fiqih ~ 171

49. Makna Bid’ah ~ 174

50. Kebolehan Melakukan Hal yang Tidak Dilakukan Nabi dan Para Sahabat ~ 179

 

BAB 3 PERMASALAHAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN IBADAH ~ 183

Pasal I FATWA YANG BERKAITAN DENGAN ZIKIR ~ 184

 

51. Memperbanyak Berzikir ~ 184

52. Hukum Berzikir dengan Tasbih ~ 185

53. Mengeraskan Bacaan Zikir ~ 189

54. Berkumpul untuk Berzikir ~ 190

 

 

Pasal II FATWA YANG BERHUBUNGAN DENGAN SHALAT ~ 194

 

55. Hukum Membaca Qunut Subuh ~ 194

56. Hukum Melafazhkan Sayyidina di Depan Nama Nabi Muhammad ~ 196

57. Bilangan Rakaat Shalat Tarawih ~ 201

58. Adzan Dua Kali di Dalam Shalat Jumat ~ 206

59. Sampainya Pahala Bacaan Al-Qur'an untuk Si Mayit ~ 208

60. Hukum Bersalaman Setelah Shalat ~ 210

61. Shalat di Masjid Bagi Perempuan ~ 212

62. Hukum Membaca Al-Qur'an dengan Menggunakan Mushaf di Dalam Shalat ~ 213

 

 

Pasal III FATWA YANG BERKAITAN DENGAN ZAKAT ~ 215

 

63. Hukum Mengeluarkan Zakat Fitrah dengan Uang ~ 215

 

 

Pasal IV FATWA YANG BERKAITAN DENGAN PUASA ~ 217

 

64. Hukum Orang yang Berpuasa Tetapi Meninggalkan Shalat ~ 217

65. Keutamaan Memberikan Hidangan Berbuka ~ 218

 

 

Pasal V FATWA YANG BERKAITAN DENGAN PERMASALAHAN HAJI ~ 220

 

66. Seorang Istri Tidak Harus Meminta Izin Kepada Suami untuk Melaksanakan Ibadah Haji ~ 220

 

 

BAB 4 PERMASALAHAN YANG BERKAITAN DENGAN TASAWUF DAN SUFI ~ 223

 

67. Mencium Tangan Guru ~ 224

68. Keramat Wali Allah ~ 227

69. Tarekat Sufi ~ 230

70. Mayit dapat Mendengar Ucapan Salam dari Orang yang Masih Hidup ~ 236

71. Nabi Khidhir ~ 238

 

 

BAB 5 PERMASALAHAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN ADAT DAN KEBIASAAN ~ 243

 

72. Hukum Memakai Cadar Bagi Perempuan ~ 244

73. Hukum Isybal (Memanjangkan Baju/Sarung ~ 246

74. Hukum Memanjangkan Jenggot ~ 248

75. Hukum Musik di Dalam Islam ~ 250

76. Hukum Memelihara Anjing ~ 253

77. Hukum Takziah ~ 255

 

 

DAFTAR PUSTAKA ~ 257

BIOGRAFI PENULIS ~ 269

Maaf, belum ada data tentang penulis Prof. Dr. Ali Jum'ah